خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

جدول وزنی

جدول وزنی میلگرد آجدار

میلگرد 8 4.5-4.75
میلگرد 10 7.8
میلگرد 12
11
میلگرد 1415
میلگرد 1619
میلگرد 18 24.5-25
میلگرد 2030
میلگرد 22
36
میلگرد 2547
میلگرد 2860
تیر آهن 14155
تیرآهن 16190
تیرآهن 18230
تیرآهن 20275
تیرآهن 22320
تیرآهن 24375
ناودانی 830
ناودانی 1040
ناودانی 1250
ناودانی 1467

جدول وزنی انواع پروفیل

نام محصول ضخامت(m)طول(mm)وزن تفریبی(kg)
پروفیل 20*20260007
پروفیل 30*302600011
پروفیل 50*302600014/5
پروفیل 60*302600016
پروفیل 20*402600011
پروفیل 40*402600014/5
پروفیل 80*402600022/7
پروفیل 5072600014/5
پروفیل 5082600014/5
پروفیل 5092600014/5
لوله داربستی 52600014
لوله داربستی 52/5600017
چهارچوبی فرانسوی2660025
پروفیل z2600037
پروفیل z2/5600045

جدول وزنی تیرآهن (۱۲ متری )

سایز تیرآهن وزن(kg)
تیرآهن 872
تیرآهن 1098
تیرآهن 12125
تیرآهن 14155
تیرآهن 16190
تیرآهن 18226
تیرآهن 20269
تیرآهن 22315
تیر آهن 27434
تیر آهن 30507
تیر آهن 33590
تیر آهن 36686